Meteo  

   
   

Nr.

d/or

Denumirea impozitelor

şi taxelor locale

Codul Obiectul impozabil Cota impozitului
1 2 3 4 5
1. Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 113110

Terenurile cu destinaţie agricolă

(excepţie:

gospodăriile ţărăneşti). Toate terenurile, altele decât cele destinate fâneţelor şi păşunilor

Care au indici cadastrali

1,5 lei

pentru 1

grad/ha

Care nu au indici

cadastrali

110,0 lei

pentru 1 ha

2. Impozit funciar cu altă destinaţie decât cea agricolă 113130

a) Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, neevaluate de OCT Chişinău conform valorii estimate

b) Terenurile din extravilan, altele decât cele specificate la pct. a) neevaluate de către OCT Chişinău conform valorii estimate.

350,0 lei p/n 1ha
70,0 lei p/u 1 ha
3. Impozitul funciar încasat de la persoane fizice 113140 Terenurile atribuite de către APL Ghidighici ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan 1,0 leu p/u 100 m2
4. Impozit funciar pentru păşuni şi fâneţe 113150

Terenurile destinate

fâneţelor şi păşunilor

Care au indici cadastrali 0,75 lei pentru 1 grad-ha
Care nu au indici cadastrali 55,0 lei pentru un ha
5. Impozit funciar încasat de la persoane fizice pentru terenurile cu destinaţie agricolă, de la gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) 113120 Terenurile cu destinaţie agricolă (gospodăriile ţărăneşti) toate terenurile, altele decât cele destinate fâneţelor şi păşunilor Care au indici cadastrali

1.5 lei

pentru 1 grad-ha

Care nu au indici cadastrali

110,0 lei p/u

1 ha

6.

Impozitul pe bunurile imobiliare,

cu destinaţie comercială şi industrială

113230 Bunuri imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială inclusiv terenurile neevaluate de OCT Chişinău 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
1 2 3 4 5
7.

Impozitul pe bunurile imobiliare, cu destinaţie locativă din municipiu şi oraşe, achitat de către persoane fizice-cetăţeni

În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor persoanelor fizice depăşeşte 100 m.p. cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală după cum urmează:

de la 100 la 150 m.p. incl. - de 1,5 ori

de la 150 la 200 m.p. incl. - de 2,0 ori

de la 200 la 300 m.p. incl. - de 10 ori

Peste 300 m.p. - 15 ori.

113240 Bunuri imobiliare (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) evaluate de către OCT Chişinău

0,05 %

(cota max.-0,4%

cota min.-0,05%)

din baza imobiliară a bunurilor imobiliare

- Pentru garaje şi terenurile pe

   care acestea sunt amplasate

0,1 %

din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

- Loturile întovărăşirilor pomicole

   cu sau fără construcţii   amplasate pe ele

0,1 %

din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

- Pentru terenurile agricole cu     construcţii amplasate pe ele evaluate de către OCT Chişinău

0,1 %

din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

             

 

Cotele taxelor locale

Nr.

d/o

Denumirea impozitelor şi taxelor locale Codul Obiectul impozabil Cota
1 2 3 4 5
1. Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor

80 lei anual

pentru fiecare salariat

2. Taxa pentru dispozitivele publicate 114415 Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar 300,0 lei anual pentru fiecare m2
3. Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale 114420 Venitul din vânzarea bunurilor declarate la licitațiile sau valoarea biletelor de loterie emise 0,1 %
4. Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială 114418

Gherete care comercializează:

-          produse alimentare

-          produse nealimentare

-          flori și/sau accesorii


2295-00 lei
2700-00 lei
2700-00 lei

Baruri:

-          până la 30 locuri

-          de la 31 locuri și șai mult


4050-00lei
5400-00 lei

Cafenea:

-          până la 50 locuri

-          de la 51 și mai mult


4050-00lei
5400-00 lei

Cafenea de vară:

-          până la 20 locuri

-          de la 20 până la 50 locuri

-          de la 51 locuri și mai mult


2700-00 lei
3510-00 lei
4050-00 lei

Terasă de vară:

   -       până la 50 locuri

   -       51 și mai multe locuri

1350-00 lei

2700-00 lei

Bufete ce deservesc instituțiile de învățământ. 450-00 lei

Magazine, depozite, sectoare de producere/ fabricare, oficii, farmacii, pavilioane cu vânzări cu suprafața comercială, ș.a,:

-          până la 50 m.p,

 • care comercializează tutun sau băuturi alcoolice
 • care comercializează tutun şi băuturi alcoolice

 

-     50,1 m.p. până la 100 m.p.

 • care comercializează tutun sau băuturi alcoolice
 • care comercializează tutun şi băuturi alcoolice

-    de la 100,1 până la 200 m.p.

-    de la 200,1 până la 400 m.p.

-    de la 400,1 până la 600 m.p.
şi mai mult

3240-00 lei

3888-00 lei

4320-00 lei


4050-00 lei

4860-00 lei

5400-00 lei

4725-00 lei
5400-00 lei
6750-00 lei

Frizerii

350 lei/locul

de muncă

Unităţi pentru prestaţiile de servicii (de confecţionare şi reparaţii)

 

2025-00 lei

Staţie de asistenţă tehnică a automobilelor

4050-00 lei

Staţie de alimentare cu combustibil

2700-00 lei

Sauna 4050-00 lei
Internet-cafenea, internet-club, săli de computere

150-00 lei/

computer

Staţie de spălătorie auto 1350-00 lei/1boxă

Tarabe:

   -   pentru deţinătorii de patente

700-00

lei/anual

f/p

Bufete, mini-cafenea (care comercializează articole din tutun şi băuturi alcoolice) 1580-00 lei
Unităţile care organizează şi desfăşoară discoteca 1000-00 lei

Cantină cu bufet, ospătărie:

   -     în locurile de muncă (tip deschis),                            

       care comercializează articole din tutun şi băuturi alcoolice

-     în instituţii de învăţământ

2600-00 lei

f/p

Complex sportiv:      

- până la 300 m.p.                      

Mai mare de 300 m.p.

 

5000,00 lei

 

8000,00 lei

Centre de cultură fizică 3000,00 lei
Unităţi de reparaţii a articolelor de uz casnic şi obiectelor personale 1800,00 lei
Agenţii imobiliare 5000 lei

6.

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul satului   Numărul de unităţi de transport 100 lei lunar pentru fiecare unitate de transport

7.

Taxa pentru parcare

 

Suprafaţa parcării

12 lei anual pentru fiecare metru pătrat

Anexa nr.5

la decizia Consiliului sătesc Ghidighici

nr._10/1__ din     20 martie 2017

 

NOMENCLATORUL

tarifelor serviciilor prestate de unităţile publice, finanţate de la bugetul satului Ghidighici

 

Nr.

d/o

Tipul mijloacelor speciale Denumirea serviciilor Costul serviciilor
1. 001 Plata părinţilor pentru întreţinerea copiilor în grădiniţă. 6-25 lei zi-copii
2. 002 Arenda pentru bunurile proprietate publică. Conform formulei din Anexa nr.6 din Legea Bugetului de Stat din an.2016
3. 001 Înregistrarea căsătoriei, în sala de solemnităţi

La data stabilită conform legii

 • În zilele de lucru
 • În zilele de odihnă

 

 

180-00 lei

360-00 lei

Oficierea solemnă a căsătoriei în afara programului de lucru, în zilele de repaus/zile de sărbătoare nelucrătoare

La data stabilită conform legii

 

580-00 lei

Asigurarea oficierii solemne a căsătoriei în afara localului primăriei, cu excepţia cheltuielilor de transport

La data stabilită conform legii

580-00 lei

Soluţionarea cererii privind urgentarea înregistrării căsătoriei   920-00 lei
4.   Perfectarea şi eliberarea adeverinţei/ confirmării:
 • De proprietar funciar pentru realizarea produselor agricole

30-00 lei

 • De proprietar al serelor pentru realizarea producţiei (floricolă, agricolă etc.)

180-00 lei

 • De proprietar al animalelor, pentru realizarea producţiei

30-00 lei

 • Întocmirea şi eliberarea caracteristicii
20-00 lei
 • Privind componenţa familiei
gratis
5.   Eliberarea copiei de pe actele administrative ale APL Ghidighici (la cererea beneficiarului)
 • Decizia Consiliului local şi/sau anexele respective;
 • Dispoziţia Primarului şi/sau anexele respective

Până la 5 foi – gratis;

mai mult de 5 foi – 10-00 lei

 • Alte documente, extrase din dosarele constituite şi selectate pentru păstrare de stat

20-00 lei

 • Informaţii de analiză şi sinteză
În bază de contract[1]
6.   Perfectarea, eliberarea şi/sau aprobarea documentelor referitor la:
 • Vânzarea-cumpărarea terenurilor pomicole

5000-00 lei

 • Vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcţiilor private

650-00 lei

 • Vânzarea-cumpărarea terenurilor prin licitaţie

650-00 lei

 • Darea în exploatare construcţiilor private (case individuale de locuit şi/sau construcţii gospodăreşti)

250-00 lei

 • Legiferarea construcţiilor private (case individuale de locuit şi/sau construcţii gospodăreşti, case de livadă (vacanţă)

250-00 lei

500-00 lei

 • Darea în exploatare construcţiilor cu altă destinaţie decât cea locativă

1500-00 lei

 • Actul de constatare pe teren la modificarea planului cadastral şi/sau geometric elaborat de I.S „Cadastru”, OCT Chişinău nr.1

250-00 lei

7.   Plata agenţilor economici pentru evacuarea deşeurilor la gunoiştea satului pentru ridicare 90-00 lei
8.   Plata pentru persoanele fizice privind evacuarea deşeurilor la gunoiştea satului 15-00 lei pentru fiecare membru a familiei nu mai mult de 60-00 lei
9.   Taxa de rezervare pe termen nelimitat a loturilor în cimitir 500-00 lei
10.   Plata de notificare privind iniţierea activităţii de comerţ 100-00 lei
11.   Plata pentru comercializare în locuri permise de autoritatea publică locală în cadrul iarmaroacelor, târgurilor şi pentru comerţul din unităţile mobile (pentru comercianţii ambulanţi) 30-00 lei/zi

 

 

Plata pentru emiterea certificatelor de urbanism

şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţate[2]

(pentru anul calendaristic 2017)

 

Nr.

crt.

Tip construcţie

 

Taxele, în lei

Certificat de

Urbanism pentru proiectare sau informativ

Autorizaţii de construire/desfiinţare
1 Case particulare 50 100
2.

Alte tipuri de construcţii şi lucrări:

     a) Cu suprafaţă totală construită de până la 1000 m2

800 1800
       b) Cu suprafaţa totală construită de la 1001m2 până la 5000 m2 1700 6700
       c) Cu suprafaţa totală construită de la 5001m2 până la 10000 m2 3600 11600
       d) Cu suprafaţa totală construită de la 10001m2 până la 15000 m2 şi mai mult 5500 15000

 

 [1] În corespundere cu prevederile Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.

[2] În conformitate cu prevederile Legii nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu modificările, şi completările ulterioare.

   
referend
   

cons publ

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

În spatele dosarului inițiat în România, în care este vizat șeful PD, ar sta FSB-ul, iar asta pentru că serviciul secret din Rusia s-ar fi supărat pe oligarh, dar și pe guvernarea de la Chișinău.
Reprezentanții mai multor entități a societății civile susțin că sistemul electoral mixt încă mai poate fi anulat. Instrumentul de realizare a acestui deziderat este referendumul legislativ
   

Ghidighici in imagini

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 710-607
      + 373 22 710-252
Fax: +373 22 710-607
E-mail: primaria@ghidighici.md
Primar  |   Secretar   |   Organigrama   |   Consiliul local   |   Regulament   |   Noutăţi / Anunţuri   |   Rapoarte de activitate   |   Licitaţii şi achiziţii publice   |   Proiecte   |   Contacte   |  Personalităţi  |   Istoria satului   |   Galerie Foto  |   Galerie Video
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta